Home » B2 » 3 » ιστολογιο

ιστολογιο

2.ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

 1. Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου

Διδακτική χρήση του Ιστολογίου (Blog)


 1. Εκτιμώμενη Διάρκεια Διδακτικού Σεναρίου

 Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 4 διδακτικές ώρες

 1. Ένταξη του Διδακτικού Σεναρίου στο Πρόγραμμα Σπουδών/ Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το διδακτικό σενάριο σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για την Πληροφορική όσο και με την διδασκαλεία πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που έχουν εισαχθεί στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 1139/28-8-2010). Πιο συγκεκριμένα το παρόν σενάριο μπορεί να διδαχθεί (με τις αναγκαίες προσαρμογές ανάλογα το γνωστικό επίπεδο των μαθητών) στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου καθώς και στην Α τάξη του Γενικού Λυκείου. Επίσης μπορεί να προσαρμοστεί η διδασκαλία του και με το μάθημα των  Ερευνητικών Εργασιών της Α Τάξης ΕΠΑΛ καθώς και των Α και Β Τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ, όπως επεξεργασίας κειμένου και αναζήτησης πολυμεσικού υλικού στο διαδίκτυο.


 1. Σκοποί και Στόχοι του Διδακτικού Σεναρίου

Ο σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι διπλός:

 • Να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της τεχνικής της δημιουργίας ενός Ιστολογίου
 • Να παρουσιάσει την δυνατότητα ανάπτυξης ομαδοσυνεργατικά ενός Ιστολογίου για ένα συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέροντος.

Το διδακτικό σενάριο στοχεύει στο να επιτευχθούν οι παρακάτω αναφερόμενοι διδακτικοί στόχοι ώστε οι μαθητές να μπορούν:

 • να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα βασικά μέρη που αποτελούν ένα Ιστολόγιο. (Στόχος 1)
 • να περιγράφουν τα πλεονεκτήματα χρήσης των Ιστολογιών στην καθημερινή ζωή. (Στόχος 2)
 • να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις κατασκευής ενός Ιστολογίου δημιουργώντας το δικός τους. (Στόχος 3)
 • να αξιολογούν την εργασίας τους συντάσσοντας μια φόρμα αξιολόγησης. (Στόχος 4)
 • να αξιολογούν την εργασία των συμμαθητών τους βάσει κριτηρίων παρέχοντας και την κατάλληλη ανατροφοδότηση για την βελτίωση της (Στόχος 5) και
 • να κρίνουν την ανατροφοδότηση που έλαβαν για την εργασία τους από τους συμμαθητές τους υιοθετώντας ή απορρίπτοντας τις προτεινόμενες ενέργειες βελτίωσης. (Στόχος 6)

 1. Περιγραφή του Διδακτικού Σεναρίου – Περιγραφή και Ανάλυση των Φύλλων Εργασίας

 Το παρόν σενάριο αποτελείται από τέσσερα φύλλα εργασίας που σταδιακά εισάγουν τις ομάδες των μαθητών στην κατασκευή και στην αξιολόγηση των Ιστολογίων.

Το 1ο φύλλο εργασίας έχει ως σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τα Ιστολόγια, τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα Ιστολόγιο καθώς και τους λόγους δημιουργίας ενός Ιστολογίου. Στο 2ο φύλλο εργασίας η κάθε ομάδα δημιουργεί ένα Ιστολόγιο με χρήση της υπηρεσίας http://blogs.sch.gr του Π.Σ.Δ (εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εγκατάσταση του WordPress σε server του σχολείου). Επίσης η κάθε ομάδα διαμορφώνει μια βασική σελίδα (προσθήκη άρθρου, ετικέτας, συνδέσμων). Στο 3 φύλλο εργασίας η κάθε ομάδα εμπλουτίζει το Ιστολόγιο της προσθέτοντας πολυμεσικά στοιχεία. Στο 4ο και τελευταίο φύλλο εργασίας η κάθε ομάδα αξιολογεί την δική της και τις άλλες εργασίες με χρήση φόρμας αξιολόγησης, λαμβάνει τις αξιολογήσεις που αφορούν το Ιστολόγιο της και κρίνει αν θα εφαρμόσει ή μη τις ενέργειες βελτίωσης

 1. Επιστημολογική Προσέγγιση και Εννοιολογική Ανάλυση- Θέματα Θεωρίας του Διδακτικού Σεναρίου

Web 2.0

Τα blogs είναι μια εφαρμογή δημιουργίας περιεχομένου και αποτελούν μια προέκταση του όρου Web 2.0. Πιο συγκεκριμένα με τον όρο Web 2.0 αναφερόμαστε σε μία δεύτερη γενιά εφαρμογών του διαδικτύου και γενικότερου σχεδιασμού στο διαδίκτυο, που έχει στόχο να παρέχει:

 • Εξελιγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας
 • Ασφαλές μοίρασμα πληροφορίας
 • Αλληλεπίδραση και Συνεργασία στους χρήστες του παγκόσμιου ιστού.

Μέσω του Web 2.0 οι χρήστες μπορούν να

 • Δημιουργήσουν και να «ανεβάσουν» στον ιστό το δικό τους περιεχόμενο
 • Καθορίσουν οι ίδιοι τα δικαιώματα πρόσβασης των υπολοίπων σε αυτό το περιεχόμενο

Οι εφαρμογές που ανήκουν στον όρο Web 2.0. από εκπαιδευτική άποψη ενθαρρύνουν την ενεργητική και αυτορυθμιζόμενη μάθηση καθώς και προωθούν το διάλογο, την έκφραση ιδεών, τη διαπραγμάτευση απόψεων, την κριτική και αναστοχαστική σκέψη (reflective thinking)

Blogs

“Τα blogs είναι πολυμεσικά και εύκολα στη χρήση που μέσα από την χρονολογική τους δομή και τις αρχειοθετικές τους δυνατότητες λειτουργούν ως εξατομικευμένα και διασυνδεδεμένα φίλτρα του web δημιουργώντας μια νέα online «δημόσια σφαίρα» που γύρισε το web «πίσω τον κόσμο»” (Rodzvilla, 2002)

Σε ένα Ιστολόγιο η κάθε ανάρτηση εμφανίζεται ως τίτλος με μία σύντομη περιγραφή σε μία λίστα αναρτήσεων. Οι αναρτήσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη να βρίσκεται ψηλότερα στην οθόνη

Όταν ένας χρήστης δημιουργεί  μία νέα ανάρτηση μπορεί να προσθέτει ετικέτες που έχουν σχέση με το περιεχόμενο της ανάρτησης του. Με αυτό τον τρόπο όταν ένα Ιστολόγιο αριθμεί ένα μεγάλο πλήθος αναρτήσεων, η αναζήτηση μιας συγκεκριμένης απλοποιείται.

Οι χρήστες του Ιστολογίου έχουν επίσης την δυνατότητα σχολιασμού των αναρτήσεων.

Προτάσεις χρήσης  των Ιστολογιών ως παιδαγωγικό εργαλείο μπορείτε να βρείτε και στην διεύθυνση  http://blogs.sch.gr/intro/   του Π.Σ.Δ.

 1. Χρήση Η/Υ και γενικά Ψηφιακών Μέσων για το Διδακτικό Σενάριο («προστιθέμενη αξία» και αντίλογος, επιφυλάξεις, προβλήματα)

Για την διδασκαλία του σεναρίου μας θα χρειαστεί ένα εργαστήριο πληροφορικής που να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επίσης καλό θα είναι να υπάρχει ένας video projector για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρουσιάσει κάποιες εισαγωγικές έννοιες για τα Ιστολόγια.

 1. Αναπαραστάσεις των Μαθητών/ Πρόβλεψη Δυσκολιών στο Διδακτικό Σενάριο

Αναμένονται να παρουσιαστούν οι εξής δυσκολίες:

Α) Στην άρση των στερεότυπων για τον ρόλο εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου. Στο συγκεκριμένο σενάριο ο μαθητής μαθαίνει παίρνοντας ο ίδιος πρωτοβουλίες, ερευνώντας, αξιολογώντας και συνθέτοντας συνεργαζόμενος με τους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας του. Ο εκπαιδευτικός στην όλη διαδικασία είναι συντονιστής και σύμβουλος και όχι η κύρια πηγή γνώσης. Αυτές οι αλλαγές στους ρόλους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα προσαρμογής μιας και οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι πολλές φορές έχουν μάθει να λειτουργούν στην τάξη με διαφορετικό τρόπο.

Β) Στην διαχείριση του χρόνου. Είναι πολύ πιθανό οι ομάδες να πειραματιστούν με τις διάφορες δυνατότητες του λογισμικού κατασκευής Ιστοσελίδων και να μην καταφέρουν να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις δραστηριότητες που προβλέπονται

Γ) Στην κακή χρήση πληροφοριών από το Διαδίκτυο. Οι μαθητές πολλές φορές λειτουργούν με την λογική της αντιγραφής και επικόλλησης παραβλέποντας την ποιότητα του αντιγραμμένου κειμένου ή την ύπαρξη κανόνων προστασίας πνευματικού περιεχομένου.

 1. Διδακτικό Συμβόλαιο- Διδακτική Μετατόπιση Θεωρητικά Θέματα – Διδακτικός Θόρυβος

Κατά την εκτέλεση του σεναρίου εκτιμάται ότι δε θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την ταχύτητα λειτουργίας του Η/Υ καθώς και της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά όμως διδακτικός θόρυβος μπορεί να υπάρξει από τα θέματα διαχείρισης του Ιστολογίου. Αρχικά, πρέπει να φροντίσουμε ότι οι μαθητές θα έχουν ανοίξει λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. (τουλάχιστον ένας μαθητής ανά ομάδα) και ότι ο μαθητής θα είναι ενήμερος για τον τρόπο σύνδεσης στον λογαριασμό (username και password), ώστε να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη πρόσβαση. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν ρόλοι εντός της κάθε ομάδας για τον τρόπο συνεργασίας και χρήσης του Ιστολογίου.

Το διδακτικό συμβόλαιο δεν προβλέπεται να ανατραπεί διότι τα φύλλα εργασίας είναι απλά, ρεαλιστικά και οδηγούν το μαθητή βήμα – βήμα στην ομαλή εξοικείωση του με το λογισμικό που χρησιμοποιείται

 1. 10. Χρήση Εξωτερικών Πηγών

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Tomasi, C. & Steppe.K. (2010). Sams Teach Yourself WordPress in 10 Minutes. Pearson Education: USA.

Wilson, L.S. (2010). WordPress for Dummies. Hohn Wiley and Sons Ltd: USA.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μπίκας, Γ. (2013). Εισαγωγή στο WordPress 3.x. Κλειδάριθμος: Αθήνα.

Rutledge, P.A. (2014). Οπτικός Οδηγός του WordPress. Γκιούρδας: Αθήνα.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 

 1. 11. Υποκείμενη Θεωρία Μάθησης

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την δημιουργία ενός Ιστολογίου είναι από την φύση τους προσανατολισμένες προς τις κοινωνιο-κονστρουκτιβιστικές μεθόδους διδασκαλίας μιας και βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών ενώ παράλληλα απαιτούν την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους μιας και οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από ομάδες μαθητών

 1. Επισήμανση Μικρομεταβολών

Δεν φαίνεται να έχουμε.


 1. Οργάνωση τάξης– Εφικτότητα Σχεδίασης

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο της Πληροφορικής. Ενώ οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των 4 ατόμων ανά σταθμό εργασίας.


 1. Επεκτάσεις/ Διασυνδέσεις των Εννοιών ή των Δραστηριοτήτων

Σε μελλοντικά μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί εμβάθυνση στην προσθήκη λειτουργιών στο Ιστολόγιο καθώς και σε τρόπους διαχείρισης του. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλο περιβάλλον εργασίας εκτός του WordPress.


 1. Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί το 4ο φύλλο εργασίας που είναι ενσωματωμένο στο παρόν σενάριο.

Μέσα από την συμπλήρωση των φορμών αυτοαξιολόγησης της κάθε ομάδας και αξιολόγησης των άλλων ομάδων καθώς και την βελτίωση των εργασιών μετά τις τυχόν βελτιώσεις που προτάθηκαν από τις άλλες ομάδες είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τον βαθμό επίτευξης των στόχων του παρόντος σεναρίου.

 1. Το Επιμορφωτικό Σενάριο

Θα δοθούν τα φύλλα εργασίας, τα οποία παρατίθενται παρακάτω.

 

 

 

 

 1. Φύλλο Εργασίας Νο 1

Με το παρόν φύλλο καλύπτονται οι διδακτικοί στόχοι 1 και 2

Δραστηριότητα 1

Στην ολομέλεια της τάξης προκαλείται σύντομη συζήτηση σχετικά με την έννοια του Ιστολογίου ώστε οι μαθητές σταδιακά να εξοικειώνονται με τα αντικείμενο που πρόκειται να διδαχθεί. Χρήσιμες ερωτήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και για να μην σπαταληθεί ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος είναι οι εξής:

– Τι πιστεύετε ότι είναι ένα Ιστολόγιο;

– Ποια είναι τα συστατικά μέρη ενός Ιστολογίου

– Για ποιον λόγο δημιουργείται ένα Ιστολόγιο και ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης αυτού;

Εάν οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός είναι εξοικειωμένοι με την χρήση των εννοιολογικών χαρτών μπορεί σε διαθέσιμο πίνακα να δημιουργηθεί ένας εννοιολογικός χάρτης με κεντρική έννοια την λέξη Ιστολόγιο.

Δραστηριότητα 2

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να βρουν στο Ίντερνετ Ιστολόγια με θεματολογία σχετική με την Εκπαίδευση. Εναλλακτικά εάν ο Εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει δικό του Ιστολόγιο (με θεματολογία κατάλληλη για το ηλικιακό υπόβαθρο των μαθητών) στο Π.Σ.Δ ανακοινώνει την σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση και προτρέπει τους μαθητές να την επισκεφτούν.

Δραστηριότητα 3

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και επιλέγουν ένα θέμα σχετικό με κάποιο χόμπι ή ενδιαφέρον τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Κινηματογράφος, η Μουσική, Αθλήματα κ.τ.λ.

 

 1. Φύλλο Εργασίας Νο 2

Με το παρόν φύλλο καλύπτεται ο διδακτικός στόχος 3

Σημ. Για τις παρακάτω δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός κάθε φορά θα χρησιμοποιεί τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο http://blogs.sch.gr/manuals, ώστε να είναι βέβαιος ότι οι οδηγίες αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του WordPress που είναι εγκατεστημένο στο Π.Σ.Δ.

Δραστηριότητα 1

Οι μαθητές κάθε ομάδας συνδέονται στο Π.Σ.Δ. ( επειδή στο Π.Σ.Δ. οι λογαριασμοί είναι ατομικοί, οι μαθητές κάθε ομάδας συμφωνούν ότι ένας μαθητής από κάθε ομάδα θα δημιουργήσει το blog στο δικό του λογαριασμό και αφού συνδέεται κάθε φορά με τους κωδικούς του, θα δίνει κατόπιν την δυνατότητα και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να συμπληρώσουν στοιχεία στο Ιστολόγιο που θα δημιουργηθεί). Εναλλακτικά συνδέονται στο server του εργαστηρίου πληροφορικής στο blog της ομάδας τους που έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του σεναρίου.

 

 

Δραστηριότητα 2

Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου δημιουργείστε ένα άρθρο, τουλάχιστον 400 λέξεων, που θα έχει ως θέμα το χόμπι ή ενδιαφέρον που έχετε επιλέξει. Δημοσιεύεστε το άρθρο σας.

Δραστηριότητα 3

Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου δημιουργείστε μια ετικέτα στο άρθρο που δημοσιεύσατε.

 

Δραστηριότητα 4

Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου δημιουργείστε στο άρθρο που έχετε φτιάξει 5 συνδέσμους που θα οδηγούν σε σελίδες στο Ίντερνετ που έχουν πληροφορίες για το θέμα που έχετε επιλέξει.

 

 1. Φύλλο Εργασίας Νο 3

Με το παρόν φύλλο καλύπτεται ο διδακτικός στόχος 3

Σημ. Για τις παρακάτω δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός κάθε φορά θα χρησιμοποιεί τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο http://blogs.sch.gr/manuals, ώστε να είναι βέβαιος ότι οι οδηγίες αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του WordPress που είναι εγκατεστημένο στο Π.Σ.Δ.

Δραστηριότητα 1

Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου προσθέστε 3 φωτογραφίες σχετικές με το θέμα σας στο άρθρο που έχετε δημοσιεύσει.

Δραστηριότητα 2

Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου ενσωματώστε 3 βίντεο σχετικό με το θέμα σας στο άρθρο που δημοσιεύσατε.

 

 

 1. Φύλλο Εργασίας Νο 4

Δραστηριότητα 1 (Στόχος 4)

Χρησιμοποιώντας την Φόρμα Αξιολόγησης του Παραρτήματος Α, οι μαθητές κάθε ομάδας αξιολογούν ομαδικά το Ιστολόγιο τους κατόπιν ενημέρωσης από τον υπεύθυνο καθηγητή για τον τρόπο αξιολόγησης.

Δραστηριότητα 2 (Στόχος 5)

Χρησιμοποιώντας την Φόρμα Αξιολόγησης του Παραρτήματος Α, οι μαθητές κάθε ομάδας αξιολογούν ομαδικά τα Ιστολόγιο των υπολοίπων ομάδων της τάξης και τα παραδίδουν στην κάθε ομάδα.

Δραστηριότητα 3 (Στόχος 6)

Οι μαθητές κάθε ομάδας έχοντας παραλάβει τις αξιολογήσεις που αφορούν το Ιστολόγιο τους από τις υπόλοιπες ομάδες τις τάξεις, συναποφασίζουν αν θα κάνουν βελτιώσεις ή μη στο Ιστολόγιο τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ …
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Ναι Όχι Προτάσεις Βελτίωσης
Το άρθρο είχε τουλάχιστον 400 λέξεις;      
Υπήρχε Ετικέτα στο άρθρο;      
Υπήρχαν 5 σύνδεσμοι σε σχετικές Ιστοσελίδες;      
Υπήρχαν 3 φωτογραφίες σχετικές με το θέμα;      
Υπήρχαν 3 βίντεο σχετικά με το θέμα;      
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Πολύ Αρκετά Λίγο Προτάσεις Βελτίωσης
Σας ικανοποίησε το δημοσιευμένο άρθρο;        
Οι σύνδεσμοι ήταν σχετικοί με το άρθρο;        
Σας ικανοποίησε η ποιότητα των φωτογραφιών;        
Σας ικανοποίησε η ποιότητα των βίντεο;        
Σας άρεσε γενικά το Ιστολόγιο;