Home » B2 » 3 » προτυπο

προτυπο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

 1. TΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

 1. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

 1. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Το σενάριο εντάσσεται στο ΑΠΣ της Γ’ Γυμνασίου (Ενότητα Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα: Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα – 14 ώρες), ή και σε αντίστοιχες ενότητες του ΑΠΣ των Α’ και Β’ Γυμνασίου.

Απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις, εκτός από τις στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ, άνοιγμα, αποθήκευση αρχείου κλπ., είναι και οι έννοιες των δομών επιλογής και επανάληψης τις οποίες θα χρειαστεί ν’ αξιοποιήσουν για να υλοποιήσουν τα Φύλλα Εργασίας, όπως επίσης και κάποια σχετική εξοικείωση με το οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch.

Προαπαιτούμενες γνώσεις είναι η εξοικείωση με την χρήση του Η/Υ (άνοιγμα – εκτέλεση εφαρμογών, αποθήκευση – άνοιγμα αρχείων, σύνδεση περιφερειακών συσκευών μέσω θυρών USB), καθώς και η εξοικείωση με βασικές έννοιες

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Σε επίπεδο στάσεων

 1. Να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, να συνεργάζονται δηλαδή αρμονικά σε ομάδες.
 2. Να οργανώνουν τον τρόπο που θα συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους
 3. Να παρουσιάζουν στην ομάδα και στην ολομέλεια τις απόψεις τους επαρκώς αιτιολογημένες
 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 

 1. ΧΡΗΣΗ Η.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ («προστιθέμενη αξία» και αντίλογος, επιφυλάξεις, προβλήματα)

 

Για την πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου στην τάξη είναι απαραίτητη η χρήση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, κάθε ομάδα εργασίας θα πρέπει να διαθέτει τον προσωπικό της Η/Υ και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες που τα φύλλα έργου περιλαμβάνουν υλοποιούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη εκπόνηση των δραστηριοτήτων διασφαλίζει ένα ενεργό παιδαγωγικό περιβάλλον το οποίο εξυπηρετεί τους σκοπούς της διδακτικής παρέμβασης, καθώς οδηγεί σε ένα διδακτικό πλαίσιο που προϋποθέτει την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια των μαθητών. Η εμπλοκή σύγχρονων διδακτικών εργαλείων όπως ο Η/Υ και η χρήση διαδραστικών εφαρμογών, δημιουργεί ένα πληθωρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και οδηγεί στην κινητοποίησή τους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα του παιδαγωγικού αποτελέσματος. Τα φύλλα έργου που η διδακτική παρέμβαση περιλαμβάνει, περιέχουν πλήθος δραστηριοτήτων οι οποίες πραγματοποιούνται στον Η/Υ και βαθμιαία αποκαλύπτουν το διδακτικό αντικείμενο στους μαθητές. Καθώς οι μαθητές με την βοήθεια των ΤΠΕ σταδιακά εμβαθύνουν στη γνώση και οι δραστηριότητες της παρέμβασης αποκτούν μία λογική συνέχεια στην αντίληψη τους, προκαλείται σε κάθε έναν από αυτούς μία προσωπική δέσμευση απέναντι στο διδακτικό αντικείμενο και τους σκοπούς του έργου, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της ενεργοποίησής τους και στην περεταίρω ενίσχυση των αρχών της ανακαλυπτικής μάθησης. Η διαθεσιμότητα των Η/Υ και του Διαδικτύου, επέτρεψε τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις αρχές της ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης, προάγοντας την κριτική σκέψη των μαθητών και τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων.

Από την άλλη μεριά, προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα που θα έχει η χρήση των ψηφιακών μέσων στην εκπόνηση της διδακτικής παρέμβασης προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με φύλλα έργου, πόσο περισσότερο με διδακτικές παρεμβάσεις οι οποίες προϋποθέτουν την αυτοκαθοδηγούμενη διάδραση μαθητών και εκπαιδευτικού λογισμικού, στο μεγαλύτερό τους μέρος. Πράγματι, ενώ η χρήση των ΤΠΕ είναι αρκετά συνηθισμένη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι κατά κανόνα αποσπασματική και έχει υποβοηθητικό ρόλο, καθώς αποτελεί συνήθως κομμάτι μιας πιο συμβατικής παιδαγωγικής προσέγγισης ενώ απορρέει ως αποτέλεσμα καθοδήγησης και στενής εποπτείας του εκπαιδευτικού, απλά συμπληρώνοντας το συμπεριφοριστικό μοντέλο μάθησης. Αντίθετα, το παρών εκπαιδευτικό σενάριο χρησιμοποιεί τον Η/Υ και το Διαδίκτυο για να προκαλέσει την πλήρη αυτενέργεια τον μαθητών και να προσδώσει έναν καθαρά επικουρικό και συμβουλευτικό ρόλο στον εκπαιδευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του, τακτική η οποία είναι ασυνήθιστη κατά την διδακτική πράξη και πρωτόγνωρη για τους μαθητές, προκαλώντας επομένως εύλογα αμφιβολίες για το πόσο θα αποδώσει στην πράξη.

 

 1. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Οι πιθανές δυσκολίες των μαθητών σε ζητήματα αλγοριθμικής σκέψης πολλές φορές αποτελεί εμπόδιο για την εκμάθηση αρχών προγραμματισμού. Ειδικότερα οι παράγοντες στους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι οφείλονται οι δυσκολίες των

μαθητών κατά την εκμάθηση του προγραμματισμού σχετίζονται με τη βραχύχρονη διάρκεια των μαθημάτων Πληροφορικής στο γυμνάσιο (μονόωρο μάθημα) που έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν ελάχιστη πρότερη γνώση των προγραμματιστικών εννοιών όπως είναι οι μεταβλητές, η επιλογή και η επανάληψη.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα φύλλα έργου του διδακτικού σεναρίου είναι γραμμένες με απλό και κατανοητό τρόπο και περιέχουν επεξηγηματικά σχήματα και υποδείξεις που διευκολύνουν και καθοδηγούν τους μαθητές. Ο υψηλός βαθμός εφικτότητας του σεναρίου και η συνέχεια που παρουσιάζουν οι δραστηριότητές του, εξασφαλίζουν ότι δύσκολα οι μαθητές θα παρεκκλίνουν από το διδακτικό συμβόλαιο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της διδακτικής παρέμβασης και την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή της.

Διδακτικός θόρυβος δεν αναμένεται έντονος, καθώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων φροντίσει για τον έλεγχο της καταλληλότητας του ψηφιακού εξοπλισμού, την ύπαρξη εγκατάστασης του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού και την επαλήθευση της προσβασιμότητας στο Διαδικτυακό περιεχόμενο. Προτού πραγματοποιηθεί η διδακτική παρέμβαση, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει τοποθετήσει σε προσβάσιμη θέση τα αρχεία εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν στις δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω θα διασφαλίσουν ότι κατά την υλοποίηση της παρέμβασης, η μοναδική εκδήλωση διδακτικού θορύβου θα προέλθει ως αποτέλεσμα της έντονης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μαθητών που απαρτίζουν τις ομάδες εργασίας και ασχολούνται με τα φύλλα έργου και τα ζητούμενα των δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη όμως αυτού του διδακτικού θορύβου είναι θεμιτή και σύμφωνη με την υποκείμενη θεωρία μάθησης, καθώς εξυπηρετεί τους στόχους του διδακτικού σεναρίου.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

 

 1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το σενάριο βασίζεται στη βασική αρχή του Προσωπικού Εποικοδομισμού του Piaget, όπου η γνώση οικοδομείται ενεργητικά από το μαθητή και όχι παθητικά προσλαμβανόμενη από το περιβάλλον και αυτή του Κοινωνικού Εποικοδομισμού (Vygotsky, 1978), όπου η γνώση είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των ατόμων με το περιβάλλον τους. Παράλληλα όμως ακολουθούνται και οι τεχνικές της θετικής ενίσχυσης, της απόσβεσης, της ανάδρασης και της ανατροφοδότησης μέσω της Συμπεριφοριστικής θεωρίας (Skinner, Thordike, κ.τλ.), μέσα όμως από μια μορφή καθοδηγούμενης μαθησιακής πορείας. Η γνώση ανακαλύπτεται σταδιακά από τα παιδιά (Ανακαλυπτική Μάθηση, Bruner 1966) και μέσω της ενεργητικής της διάστασης γίνεται κτήμα τους (Ενεργητική Μάθηση, Vygotsky, 1978).

Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στις θεωρίες, δεν υπάρχουν τείχη στη γνώση. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του μπορεί να αξιοποιήσει στοιχεία της κάθε θεωρίας, να τα συνδυάσει, να τα μετασχηματίσει, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και προσωπικές ανάγκες των μαθητών του και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

 

 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες 1-2 ατόμων στο χώρο του εργαστηρίου Η/Υ, χρησιμοποιούν από ένα υπολογιστή και γίνεται χρήση βιντεοπροβολέα ή και διαδραστικού πίνακα, μέσω των οποίων καθοδηγεί ο διδάσκων τους μαθητές παρουσιάζοντας τα προγραμματιστικά σενάρια στον κατάλληλο χρόνο και επιλύοντας απορίες που αφορούν το οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού του scratch και την υλοποίηση μέσω αυτού των δραστηριοτήτων των Φύλλων Εργασίας.

 1. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Η ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάλυση φύλλου εργασίας 1

Ανάλυση φύλλου εργασίας 2

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει τη 4η ώρα υλοποίησης του σεναρίου με ρουμπρίκα, όπου μπορούν ν’ αξιολογηθούν, η πληρότητα της υλοποίησης, ο χρόνος υλοποίησης, η προσπάθεια των μαθητών, το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και το αποτέλεσμα.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και ερωτηματολόγιο.

 1. ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 –

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

 

 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ